Lastebilsjåfører i Covid 19-karantene

Inntil reglene blir endret, vil alle transportsjåfører som passerer den norske grensen minst en gang annenhver uke være i en slags gjentagende karantenetid. Dette har skapt mye usikkerhet blant yrkessjåførene, og mange av dem har postet mange innlegg om dette i diverse sosiale medier i det siste. Det er mange som er av den oppfatningen at lastebilsjåfører ikke trenger å gå i karantene, noe som er delvis korrekt.

Selv om sjåførene passerer den norske grensen, står de likevel fritt til å gjøre jobben sin og kjøre til og fra jobb. På fritiden derimot, gjelder karantenereglene og disse må følges som normalt.

Det norske helse- og omsorgsdepartementet fikk spørsmål om å komme med en uttalelse rundt dette, for å fjerne usikkerheten blant sjåførene og som svar ble det sagt at karantenereglene kun gjelder i forbindelse med arbeid. I den tiden sjåførene reiser mellom hjem og arbeidsplass og er i jobb, er de ikke underlagt karantenereglene.

Spørsmål som ble stilt:

Vil dette gjelde uansett hvis en yrkessjåfør passerer den norske grensen når han/hun er på jobb?

Og hvis det er korrekt, vil jo mange av sjåførene måtte gå i karantene for hver passering. Er dette oppfattet korrekt?

Svarene som ble gitt:

Alle personer som kommer inn i Norge fra utlandet har iflg. Covid-19-forskrift § 5 en karanteneplikt.

Det er imidlertid gitt enkelte unntak i den samme forskriften i § 6. Unntakene gjelder for personer som krysser den svenske og norske grensen eller fra Finland og inn i Norge så sant de er på vei til sin bolig eller arbeidssted og når de er på jobb.

Personer som er ansvarlig for kritiske funksjoner i samfunnet eller som ivaretar grunnleggende behov for den norske befolkningen, dette gjelder også passasjer- og varetransport, inngår også under dette unntaket. Igjen, gjelder dette også for den tiden de er på vei til eller fra sitt arbeidssted eller er i jobb. Det er virksomhetens ledelse som er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å ta bruk av dette unntaket for hver individuelle yrkessjåfør.

Dette betyr at de personene som kvalifiserer for dette unntaket, likevel må følge karantenereglene som gjelder for fritiden deres. Dette betyr igjen at det er kun hvis vedkommende unngår kontakt med andre enn de vedkommende bor sammen med at de kan oppholde seg utenfor hjemmet sitt.

Forskriftene for Covid-19 har hjemmet i smittevernsloven som er fastsatt. De tiltakene som iverksettes skal altså baseres på en god medisinskfaglig vurdering, både av hensyn til smittevernsloven, og som en helhetsvurdering.